Subsidies

De gemeente verleent subsidie om bepaalde maatschappelijke doelen te bereiken. Deze doelen komen voort uit het vijfpartijenakkoord 2018-2022 en diverse beleidsnota’s, waarvan het beleidsplan Sociaal Domein 2019-2022 op dit moment het belangrijkste is.

In het Subsidieprogramma 2021-2023 wordt het subsidiebeleid van de gemeente beschreven op het terrein van de maatschappelijke ontwikkeling. Het subsidieprogramma beschrijft het inhoudelijk doel van subsidies: waarom geven wij subsidie en welke beleidsdoelen worden nagestreefd. Vervolgens wordt de subsidieprocedure besproken en uiteindelijk de organisaties die in aanmerking komen voor een jaarlijkse subsidie. Er wordt hierin onderscheid gemaakt tussen vrijwilligersorganisaties en professionele organisaties. Uitgangspunt is dat de gewenste activiteiten niet uitgevoerd kunnen worden zonder financiële bijdrage (subsidie) van de gemeente. Het budget dat maximaal beschikbaar is voor de subsidieverlening, wordt jaarlijks door de gemeenteraad vastgesteld. Dit wordt ook wel het subsidieplafond genoemd. 

Subsidieprocedure

De regels voor de subsidieverlening zijn vastgelegd in de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek 2021 (ASV). De ASV is op 19 november 2020 door de gemeenteraad vastgesteld en is van kracht per 1 januari 2021. In de Algemene subsidieverordening staan regels voor onder meer de termijnen van aanvraag, de in te dienen gegevens, de subsidiesoorten en voorwaarden. Met deze nieuwe subsidieverordening heeft behalve het uniformeren van het subsidieproces ook een vereenvoudiging (deregulering) van relatief kleine subsidies voor zowel de gemeente als de subsidieaanvrager plaats gevonden. Het motto van de deregulering is: ‘gedeelde verantwoordelijkheid’. Als u subsidie ontvangt en de prestaties zijn minder dan waarvoor de subsidie is toegekend, meldt u dit aan de gemeente. 

Subsidiesoorten

Het Subsidieprogramma 2021-2023 kent twee subsidie soorten: jaarlijkse en incidentele subsidies. De overeenkomst tussen deze subsidiesoorten is dat zij verleend worden om een bepaalde activiteit of resultaat mogelijk te maken. Jaarlijkse subsidies worden verleend aan activiteiten die jaarlijks in min of meer dezelfde vorm plaatsvinden en die aansluiten bij het meerjarige gemeentelijke beleid. 

Aanpak

Klik hier om digitaal uw subsidieaanvraag te doen. 

U kunt dit product eventueel op papier aanvragen via het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie 2021-2023

 

Voorwaarden

Incidentele subsidie aanvragen

Organisaties maar ook burgers kunnen een incidentele subsidie aanvragen door een e-mail te sturen naar: gemeente@laarbeek.nl. Een aanvraag bevat een beschrijving van de activiteiten/het project waarvoor de subsidie bedoeld is. Iedereen met een goed initiatief dat bijdraagt aan de beleidsdoelen maatwerk, integraliteit en inclusie in Laarbeek kan een aanvraag indienen. Het gaat hier uitdrukkelijk om een subsidie om een activiteit of evenement op te starten of aan te jagen.

Jaarlijkse subsidie aanvragen

Voor het aanvragen van jaarlijkse subsidie gebruikt u het aanvraagformulier jaarlijkse subsidie 2021-2023. De aanvraag moet uiterlijk op 1 april in het jaar voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft, bij de gemeente gedaan zijn. U vraagt één keer subsidie aan voor de duur van het subsidieprogramma.

Subsidieverlening

Uw aanvraag wordt getoetst aan het gemeentelijke beleid en de regels in de Algemene subsidieverordening gemeente Laarbeek 2021. Op basis daarvan neemt het college van burgemeester en wethouders een besluit. Op een aanvraag voor een incidentele subsidie beslist het college in elk geval binnen 13 weken na ontvangst, maar uiteraard wordt rekening gehouden met het tijdstip van de activiteit. Voor een jaarlijkse subsidie beslist het college uiterlijk voor 31 december van het jaar waarop de aanvraag is ingediend. 

Verantwoording en vaststelling

 • Burgers en organisaties die een subsidie ontvangen die lager is dan € 5.000,- hoeven geen verantwoording meer af te leggen. Deze bedragen worden direct bij de verlening vastgesteld. De subsidieontvanger heeft wel een meldingsplicht. Dit betekent dat de ontvanger er melding van moet maken als de activiteiten waarvoor hij/zij subsidie heeft ontvangen niet of gedeeltelijk niet doorgaan. 
 • Vrijwilligersorganisaties die een subsidie ontvangen die hoger is dan € 5.000,- dienen een lichte verantwoording in. Deze lichte verantwoording bestaat uit een door het bestuur van de vrijwilligersorganisatie goedgekeurd inhoudelijk en financieel jaarverslag. Hieruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is, uitgevoerd zijn. Ook blijkt uit dit jaarverslag dat de activiteiten niet uitgevoerd hadden kunnen worden zonder de toegekende subsidie van de gemeente.
 • Professionele organisaties die een subsidie ontvangen die hoger is dan € 5.000,- en lager dan € 20.000,- dienen een lichte verantwoording in. Deze lichte verantwoording bestaat (tenminste) uit een door het bestuur van de professionele organisatie goedgekeurd inhoudelijk en financieel jaarverslag. Hieruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is, uitgevoerd zijn. In het financieel jaarverslag is de toegekende subsidie opgenomen.
 • Professionele organisaties die een subsidie ontvangen tussen € 20.000,- en € 125.000,-dienen een verantwoording in die bestaat uit:
  • Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is, uitgevoerd zijn.
  • Een financieel jaarverslag waarin de toegekende subsidie is opgenomen.
 • Professionele organisaties die een subsidie ontvangen die hoger is dan € 125.000,- dienen een verantwoording in die bestaat uit:
  • Een inhoudelijk verslag waaruit blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie bedoeld is, uitgevoerd zijn.
  • Een jaarrekening met controleverklaring die is opgesteld door een onafhankelijk accountant.

Contact

Wilt u subsidie aanvragen, maar weet u niet zeker of uw activiteit voor subsidie in aanmerking komt? Dan kunt u altijd contact opnemen met de gemeente, via telefoonnummer 0492 469 700, of e-mail: gemeente@laarbeek.nl