Slopen van pand of woning, sloopmelding

Voor het slopen van een bouwwerk, hebt u in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Als bij de sloop asbest vrij komt, moet u dit altijd melden bij de gemeente. De gemeente heeft in de Bouwverordening vastgesteld wanneer u ook een omgevingsvergunning nodig hebt bij aanwezigheid van asbest. Voor sloopwerkzaamheden aan een erkend monument of in een beschermd stads- of dorpsgezicht hebt u altijd een omgevingsvergunning nodig, ongeacht de hoeveelheid sloopafval.

Aanpak

Omgevingsloket online

U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente. Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen

In het Omgevingsloket online kunt u het aanvraagformulier digitaal invullen of het formulier downloaden en op papier uitprinten. Het ingevulde aanvraagformulier stuurt u naar de gemeente. 

Beslissing op de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen de termijn, dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, de zogenaamde ODZOB, behandelt namens de gemeente de omgevingsvergunningen en neemt het besluit over uw vergunning.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Bijzonderheden

Meenemen

De gemeente vraagt u in de regel om de volgende gegevens: 

  • foto's en een situatietekening van het te slopen bouwwerk;
  • het profiel (summier) van het te slopen gebouw;
  • de maten van het gebouw (aan de hand van een eenvoudige tekening, een architect is niet nodig);
  • een schatting van te verwachten sloopafval per m³;
  • kadastrale aanduiding, sectie en nummer;
  • of er asbest vrijkomt en zo ja, in wat voor materiaal;
  • of er overig chemisch afval bij de sloopwerkzaamheden vrijkomt.

Ook kan u gevraagd worden:

  • of u de sloopwerkzaamheden laat uitvoeren door een bedrijf en zo ja, door welke bedrijf;
  • hoe lang de werkzaamheden naar verwachting zullen duren;
  • of u containers nodig hebt voor het afvoeren van het sloopafval en waar u deze plaatst.