Planschade

Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf lijdt als gevolg van een planologische maatregel. Dit is in de meeste gevallen een wijziging van het bestemmingsplan of een projectbesluit.

Als in een plan een andere bestemming wordt gegeven aan een gebied - bijvoorbeeld als in een plan wordt bepaald dat er een woonbestemming komt op een stuk grasland - dan kan dat schade opleveren voor de omliggende huizen. Het college van Burgemeester en Wethouders kunnen dan onder bepaalde voorwaarden een tegemoetkoming uitkeren voor de schade. Als u vindt dat u wordt benadeeld door planologische maatregelen kunt u een aanvraag om tegemoetkoming van planschade aanvragen via het formulier dat u kunt downloaden onder het tabje ‘Aanvraag’.

Mocht u hulp nodig hebben bij het invullen van het formulier kunt u bij de gemeente vragen naar de medewerker planschade.

Aanpak

Aanvragen
U kunt dit product aanvragen via het formulier aanvraag planschadevergoeding.

Kosten

Uw aanvraag voor planschadevergoeding kan pas in behandeling genomen worden na het door ons ontvangen van € 500,- legeskosten. Dit kunt u overmaken op IBAN-nummer NL91 BNGH 0285 000 721 o.v.v. aanvraag planschade en uw naam. Dit bedrag krijgt u terug als op uw verzoek geheel of ten dele positief wordt beslist.

Voorwaarden

De plannen
De ruimtelijke plannen waarbij planschade kan ontstaan, zijn in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgelegd. Het kan gaan om de volgende 'schadeoorzaken':

 • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een bepaling uit een beheersverordening;
 • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning geweigerd kan worden;
 • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning geweigerd kan worden;
 • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat vanwege de landsverdediging.

De schade
De schade kan bestaan uit:

 • Inkomensderving. Dit is bijvoorbeeld het geval als een onderneming minder inkomsten heeft door het plan.
 • Vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Dit is bijvoorbeeld het geval als een huis minder waard wordt.

Voorwaarden
De ruimtelijke plannen waarbij planschade kan ontstaan, zijn in de Wet ruimtelijke ordening (Wro) vastgelegd. Het kan gaan om de volgende 'schadeoorzaken':

 • een bepaling uit een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een bepaling uit een beheersverordening;
 • een bepaling uit een wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan of inpassingsplan;
 • een omgevingsvergunning voor het gebruik van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan;
 • het aanhouden van een besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning;
 • een bepaling uit een provinciale verordening op grond waarvan een omgevingsvergunning geweigerd kan worden;
 • een bepaling uit een exploitatieplan op grond waarvan een omgevingsvergunning geweigerd kan worden;
 • een koninklijk besluit dat de Wro buiten toepassing laat vanwege de landsverdediging.

De schade kan bestaan uit:

 • Inkomensderving. Dit is bijvoorbeeld het geval als een onderneming minder inkomsten heeft door het plan.
 • Vermindering van de waarde van een onroerende zaak. Dit is bijvoorbeeld het geval als een huis minder waard wordt.

U kunt een tegemoetkoming in de schade krijgen als de schade niet redelijkerwijs voor uw rekening behoort te blijven, of niet op een andere manier is verzekerd. U kunt niet in alle gevallen een tegemoetkoming krijgen:

 • Bij schade in de vorm van inkomensderving: Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van uw inkomen onmiddellijk voor het ontstaan van de schade blijft voor uw eigen rekening.
 • Bij schade in de vorm van waardevermindering van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een huis): Het bedrag aan schade dat niet hoger is dan 2% van de waarde van de onroerende zaak op het moment dat de schade ontstond, blijft voor uw eigen rekening. Anders ligt dit als de waardevermindering het gevolg is van de bestemming van de tot de onroerende zaak behorende grond of van op de onroerende zaak betrekking hebbende regels van het bestemmingsplan of inpassingsplan.

Wetgeving

Bijzonderheden

Een verzoek tot tegemoetkoming in de schade moet worden ingediend binnen 5 jaar nadat de schadeoorzaak onherroepelijk is geworden. Een aanvraag moet worden ingediend met het aanvraagformulier planschadevergoeding dat u kunt downloaden onder het tabje ‘Aanvragen / Afspraak’. De aanvrager dient het wettelijk recht van € 500,- te betalen ter behandeling van het verzoek. Als de aanvraag ontvankelijk is schakelt de gemeente een onafhankelijk adviesbureau in dat alle stukken bestudeerd en de locatie bezoekt. De aanvrager, eventuele derde belanghebbende en de gemeente worden in de gelegenheid gesteld om een toelichting te geven. Op basis hiervan stelt de adviseur een conceptadvies op. Het concept advies wordt aan de aanvrager, eventuele derde belanghebbende en de gemeente gestuurd. Zij kunnen een zienswijze op het concept advies indienen. Vervolgens legt het adviesbureau een definitieve advies aan de gemeente voor. Op basis hiervan vindt de besluitvorming door het college van burgemeester en wethouders plaats.