Melden bestaande huisvesting arbeidsmigranten

U huisvest arbeidsmigranten? U heeft geen geldige omgevingsvergunning? Dan verzoeken we u de huisvesting te melden vóór 15 juni 2022. Samen met u bekijken we dan of de locatie voldoet aan het Arbeidsmigrantenbeleid Laarbeek 2022 en of een omgevingsvergunning kan worden aangevraagd. Meldt u de huisvesting vóór 1 juni dan geldt voor u een overgangstermijn van 3 jaar om zaken te regelen of naar een andere locatie te verhuizen. Na 15 juni 2022 worden alle niet vergunde huisvestingslocaties zonder vergunning gehandhaafd. 

Aanpak

U regelt de melding huisvesting arbeidsmigranten digitaal. Klik hier om de aanvraag te starten.

Wat u nodig heeft

U heeft DigiD nodig om de aanvraag digitaal te kunnen regelen.

Bedrijven

Bedrijven, ondernemers en beroepsbeoefenaren met eHerkenning kunnen ook digitaal een aanvraag doen.

Kosten

Aan deze melding zijn geen kosten verbonden. In overleg met u bekijken we de procedure die gevolgd moet worden en de kosten die daarmee samenhangen.

Voorwaarden

Op 27 januari 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het Arbeidsmigrantenbeleid Laarbeek 2022. Het nieuwe beleid biedt ruimere mogelijkheden voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De gemeente Laarbeek wil nu dan ook komen tot een actueel en geldig overzicht van vergunde huisvestingslocaties. Als u arbeidsmigrantenhuisvest moet u aan een aantal eisen voldoen. Deze eisen staan in het Beleidskader Huisvesting Arbeidsmigranten Laarbeek 2022, dat onderdeel is van het vastgestelde beleid. Huisvesting moet passen binnen het geldende bestemmingsplan en/of u moet een geldige omgevingsvergunning hebben.

We verzoeken u om vóór 15 juni 2022 uw huisvestingslocatie te melden. We gaan dan samen met u kijken of een omgevingsvergunning kan worden verleend, of een bestemmingsplanwijziging kan worden aangevraagd. Als de locatie niet past in het bestemmingsplan én niet in het beleidskader, moet het huisvesten van arbeidsmigranten binnen een overgangstermijn van 3 jaar worden beëindigd. Hierbij geldt uiteraard wel dat de locatie voldoet aan de eisen voor kwaliteit en beheer.

Voor niet tijdig gemelde locaties geldt het overgangsrecht niet en moet de huisvesting per direct worden beëindigd.

 

Dit meldingsformulier is bedoeld voor bestaande huisvestingslocaties die geen geldige omgevingsvergunning hebben. Hebt u plannen om een nieuwe huisvestingslocatie te ontwikkelen, of hebt u andere vragen? Dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Laarakker via 0492 496 700.

 

 

 

Contact

Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum: 0492 469 700