Leerplicht, bijzonder verlof of vrijstelling

Kinderen mogen vanaf 4 jaar naar de basisschool. Vanaf 5 jaar zijn ze leerplichtig: ze moeten dan naar school. Dit geldt vanaf de 1e dag van de maand na hun 5e verjaardag. De ouders zijn hiervoor verantwoordelijk. De school en de leerplichtambtenaar controleren dit.

Leerplicht geldt voor kinderen van 5 tot en met 16 jaar, of tot aan het eind van het 12e schooljaar. De basisschoolperiode telt mee voor 8 jaar. Ook als de leerling hier korter over heeft gedaan. Voor kinderen van 4 jaar en leerlingen die niet meer leerplichtig zijn gelden de regels van de school over aanwezigheid en het volgen van onderwijs.

Aanpak

Voor vrijstelling van de inschrijving:

 • Bij ongeschiktheid om lichamelijke of psychische redenen hebt u een verklaring nodig van een arts, pedagoog of psycholoog. De gemeente wijst de deskundigen aan.
 • Heeft u bezwaar tegen de godsdienstige of levensbeschouwelijke richting van alle scholen (binnen een redelijke afstand van uw huis)? Dan moet u bij de kennisgeving aan de leerplichtambtenaar een verklaring meesturen waaruit blijkt waarom u bezwaar hebt tegen alle scholen in de omgeving.
 • Gaat u kind (of kinderen) naar een school in het buitenland? Stuur dan de leerplichtambtenaar een brief, met daarbij:
  • een bewijs van inschrijving bij de buitenlandse school
  • een rapport of verklaring van het hoofd van de school, waaruit blijkt dat uw kind de school regelmatig bezoekt
 • Ouders die rondtrekken krijgen een vrijstelling ‘van rechtswege’. Dat wil zeggen dat de vrijstelling, opschorting of beëindiging van school vanzelf plaatsvindt. U hoeft dit niet apart aan te vragen.

Voorwaarden

Wilt u extra vrij krijgen voor 5-jarigen? Dit kunt u met de directeur van de school afhandelen.

 • Is de school gesloten, of is uw kind de toegang is ontzegd/verboden? Dan hoeft u geen vrijstelling aan te vragen.
 • Is uw kind ziek? Als u weet wat uw kind mankeert, geef dan bij de kennisgeving aan om welke ziekte het gaat.

Kwalificatieplicht

Direct na de leerplicht begint de kwalificatieplicht. Dit verplicht jongeren om onderwijs te volgen, tot ze:

 • 18 jaar worden, of:
 • een diploma hebben gehaald voor havo, vwo of mbo niveau 2, 3 of 4. Dit kan ook een  beroepsbegeleidende leerweg zijn in het mbo.

Vrijstelling of bijzonder verlof aanvragen

Gaat uw kind zonder goede reden niet naar school? Dan is er sprake van ongeoorloofd verzuim. In sommige gevallen kunnen ouders of verzorgers extra (vakantie)verlof aanvragen. Ook meer structureel verzuim is in uitzonderingsgevallen mogelijk, dit heet vrijstelling.

Vrijstelling van inschrijving bij een school
Als u vrijstelling van de leer- of kwalificatieplicht wilt aanvragen, neemt u eerst contact op met de leerplichtambtenaar, via 0492 469 700. Een verzoek om vrijstelling doet u daarna schriftelijk.

Vrijstelling van schoolbezoek
In sommige situaties kunt u vrijstelling krijgen van het geregeld schoolbezoek. Het kan hierbij gaan om ziekte, godsdienstplicht, vakantie buiten reguliere schoolvakanties, of bijzondere omstandigheden (bijvoorbeeld een begrafenis). Deze vrijstelling vraagt u aan bij de directeur van de school van uw kind. Bekijk voor meer informatie over de regels voor verlof de folder Vakantieverlof Geoorloofd of ongeoorloofd?

Bijzonder verlof aanvragen
Bijzonder verlof vraagt u aan bij de directie van de school van uw kind. Een aanvraagformulier is verkrijgbaar op de school van uw kind(eren) en moet u daar ook weer inleveren. Gaat het om meer dan 10 dagen? Dan stuurt de school de aanvraag door naar de leerplichtambtenaar van de gemeente. Bekijk voor meer informatie over de regels voor verlof de folder Vakantieverlof Geoorloofd of ongeoorloofd?

 

Contact

Hebt u vragen over leerplicht, verlof of vrijstelling?
Bekijk voor meer informatie over de regels voor verlof de folder Vakantieverlof Geoorloofd of ongeoorloofd? Of neem contact op met onze leerplichtambtenaar, via 0492 469 700.

Meer informatie