Kinderopvang, toezicht en handhaving

Bent u het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Hebt u als oudercommissie een klacht? Of heeft u andere vragen over kinderopvang, toezicht en handhaving? Hier leest u wat u kunt doen.

Alle locaties voor kinder- en gastouderopvang in de gemeente zijn opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Deze locaties moeten aan kwaliteitseisen voldoen. De gemeente is verantwoordelijk voor het toezicht op deze kwaliteitseisen. In opdracht van de gemeente controleert de GGD of aan de gestelde criteria wordt voldaan. De gemeente is vervolgens ook verantwoordelijk voor de handhaving. De Belastingdienst gebruikt het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) bij de toekenning van kinderopvangtoeslag.

Aanpak

Bent u het niet eens met hoe het er op de opvang van uw kind aan toe gaat? Of hebt u als oudercommissie een klacht? Dan kunt u de volgende stappen nemen:

  1. Meld uw klacht eerst bij het gastouderbureau of kindcentrum
    Elke opvangorganisatie heeft een klachtenregeling. Daarin staat  hoe het bureau omgaat met klachten over het gedrag van gastouders of medewerkers tegen een ouder of kind.
  2. Klachtenloket Kinderopvang
    Bent u niet tevreden met de oplossing, of de afhandeling van uw klacht? Voordat u naar de Geschillencommissie stapt, is het verstandig om contact op te nemen met het Klachtenloket Kinderopvang. Daar proberen ze een oplossing te vinden waar beide partijen het mee eens zijn. Ga naar de website www.klachtenloketkinderopvang.nl, of bel 0900 1877 (gratis, bereikbaar van maandag t/m vrijdag, van 10.00 tot 16.00 uur).
  3. Geschillencommissie Kinderopvang
    Lukt dit niet, of wilt u geen gebruik maken van het Klachtenloket Kinderopvang? Dan kunt u uw klacht of geschil voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang. De commissie behandelt alléén klachten over gastouderbureaus of kindercentra, niet over gastouders of pedagogisch medewerkers.

Een klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Kinderopvang
Vul het vragenformulier in op de website van de Geschillencommissie Kinderopvang: www.degeschillencommissie.nl. Op dit formulier geeft u aan wat uw klacht is en hoe deze volgens u opgelost kan worden. U kunt het vragenformulier online invullen, of printen en per post toesturen.

Kosten

Een klacht indienen bij de geschillencommissie kost € 25. Wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard, krijgt u dit bedrag terug. Als de geschillencommissie u in het gelijk stelt, moet de ondernemer u dit bedrag terugbetalen.

Bij onderzoek voor aanvang van exploitatie van kinderopvang, buitenschoolse opvang en een gastouderbureau betaalt u geen kosten (leges). 

Bijzonderheden

Meer informatie over toezicht en handhaving voor de kinderopvang in onze regio, vindt u in de 
beleidsregels gemeentelijke taken uitvoering Wet kinderopvang Laarbeek 2019.

Algemene, landelijke informatie over regels voor kinderopvang vindt u in de wet kinderopvang.

Formulieren kinderopvang vindt u op de website van de Rijksoverheid

Contact

Heeft u vragen over kinderopvang, toezicht hierop of handhaving hiervan?
Bij algemene vragen over kinderopvang en de handhaving hiervan, kunt u contact opnemen met de gemeente Laarbeek, via 0492 469 700.
De gemeente is verantwoordelijk voor toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. De GGD controleert de locaties voor ons.

Heeft u inhoudelijke vragen over toezicht? Dan kunt u het beste contact opnemen met de toezichthouder GGD Brabant-Zuidoost, telefoonnummer: 088 003 1100.