Kind erkennen

Bent u vader van een kind, maar bent u niet getrouwd of heeft u geen geregistreerd partnerschap met de moeder? Dan wordt u wettelijk vader door het kind te erkennen. Ook een duomoeder kan een kind erkennen. Een man is automatisch wettelijk vader als hij is getrouwd of een geregistreerd partnerschap heeft met de moeder van zijn kind.

Aanpak

Voor dit product kunt u telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 0492 469 700.
U dient een geldig identiteitsbewijs (paspoort, Nederlandse identiteitskaart of rijbewijs) mee te nemen.

Erkenning tijdens de zwangerschap
Dit heet erkenning van de ongeboren vrucht. U kunt de erkenning doen in elke gemeente in Nederland. Dit hoeft dus niet per se in de gemeente waar u woont. Als de (zwangere) moeder niet in persoon verschijnt, moet zij schriftelijke toestemming voor erkenning geven. Is uw partner zwanger van een meerling? Dan geldt de erkenning voor alle kinderen waarvan uw partner op dat moment zwanger is. Wanneer er een naamskeuze dient plaats te vinden dienen beide ouders persoonlijk aanwezig te zijn (zie voorwaarden).
Erkenning kan ook plaatsvinden bij de geboorte of op een later moment.

 

Meenemen

Voor erkenning van een ongeboren kind hebt u de volgende documenten nodig:

  • Een geldig identiteitsbewijs van de erkenner en van de moeder van het kind.
  • Als u op huwbare leeftijd in het buitenland heeft gewoond: een bewijs van ongehuwd zijn.
  • Als de moeder niet persoonlijk verschijnt: de ondertekende verklaring van de moeder, waarin zij toestemming geeft voor de erkenning.

Voorwaarden

Voorwaarden / gevolgen erkenning kind

  • U bent wettelijk gezien de ouder van het kind.
  • Er ontstaat tussen u en uw kind een juridische band (familierechtelijke betrekking).
  • U heeft na een scheiding recht op omgang, informatie en consultatie. De verzorgende ouder heeft dan de wettelijke plicht om u te informeren over belangrijke ontwikkelingen rondom het kind.
  • U bent onderhoudsplichtig totdat het kind 21 jaar wordt.
  • U en het kind worden elkaars wettelijke erfgenamen.
  • U kiest (met uw partner) op het moment van erkenning de achternaam van uw kind (vader, moeder of duomoeder). Als u later gaat trouwen, kunt u op dat moment de achternaam wijzigen.
  • Uw kind krijgt mogelijk uw nationaliteit. Dit is afhankelijk van het recht van het land waarvan u de nationaliteit heeft.

Naamskeuze voor eerste kind

Wordt het kind erkend, dan kan bij het eerste (gezamenlijke) kind bij de erkenning gekozen worden voor de achternaam van degene die het kind erkent. Elk volgend kind in die relatie krijgt automatisch dezelfde achternaam als het eerste kind, mits dat kind ook wordt erkend. Bij naamskeuze dienen beide ouders persoonlijk aanwezig te zijn.  

Verschil erkenning en ouderlijk gezag

Bij erkenning ontstaat er een juridische band tussen de ouder en het kind: de familierechtelijke betrekking. U bent dan als ouder verplicht om uw kind te onderhouden. Uw kind heeft ook recht op een wettelijk erfdeel. Als de erkenning plaatsvindt buiten huwelijk of geregistreerd partnerschap heeft u nog geen ouderlijk gezag en bent u nog geen wettelijke vertegenwoordiger van uw kind. In dat geval moet u eerst het ouderlijk gezag aanvragen.
Pas als u het ouderlijk gezag heeft, mag u beslissingen nemen over de opvoeding en de verzorging van uw kind. Ook mag u het vermogen van uw kind beheren. En u kunt dan rechtshandelingen verrichten in naam van uw zoon of dochter. Bijvoorbeeld een handtekening zetten.

Wanneer erkenning niet nodig

Als een vrouw en een man getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben en samen een kind krijgen, is erkenning niet nodig. De echtgenoot van de moeder wordt door de wet automatisch beschouwd als de vader. Ook als hij niet de biologische vader van het kind is.
Erkenning is ook niet nodig als 2 vrouwen getrouwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben. Dan wordt de duomoeder ook automatisch moeder van het kind. Voorwaarde is wel dat voor de zwangerschap gebruik gemaakt is van een onbekende donor volgens de wet.