Brandveiligheid bouwwerk, vergunning of melding

Wilt u een gebouw in gebruik nemen, dan hebt u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. In sommige gevallen hebt u geen vergunning nodig en kunt u volstaan met een gebruiksmelding. Of u een omgevingsvergunning nodig hebt of een melding moet doen, staat  in het Besluit omgevingsrecht (Bor) en het Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Gebruiksbesluit). De eisen in het Gebruiksbesluit zorgen dat de kans dat er brand uitbreekt wordt beperkt en de gevolgen van een eventuele brand zo klein mogelijk worden gehouden.

Aanpak

Omgevingsloket online
U kunt via het Omgevingsloket online een vergunningcheck doen. U ziet dan of u wel of niet een omgevingsvergunning moet aanvragen of dat u een melding moet doen. Neem bij vragen over de te volgen procedure altijd contact op met de gemeente. Via Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag meteen digitaal indienen. U hebt dan een DigiD inlogcode nodig als u als particulier een aanvraag doet. Meer informatie over DigiD vindt u op www.digid.nl. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen, dan hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op www.eherkenning.nl.

Omgevingsvergunning aanvragen
In het Omgevingsloket online kunt u uw aanvraag indienen. Dit kunt u digitaal doen of u downloadt het formulier en print het uit op papier. De procedure gaat als volgt:

 • U vult het aanvraagformulier volledig in.
 • U mag het gebouw niet gebruiken voordat u de vergunning hebt. Dien dus ruim van te voren uw aanvraag in.
 • U stuurt het aanvraagformulier samen met de plattegronden van de betreffende verdiepingen digitaal of per post naar de gemeente.
 • De gemeente stuurt u een ontvangstbevestiging.
 • De gemeente beslist binnen 26 weken na ontvangst van de aanvraag of de omgevingsvergunning wordt verleend. Deze termijn kan met 6 weken worden verlengd.
 • In veel gevallen zal de gemeente het gebouw inspecteren, voordat zij beslist op uw aanvraag.
 • De gemeente kan aan een omgevingsvergunning aanvullende voorwaarden koppelen als dit vanuit het oogpunt van brandveiligheid noodzakelijk is.

Vraagt u geen omgevingsvergunning aan, terwijl dit wel had gemoeten, dan bent u strafbaar.

Gebruiksmelding doen

 • U vult het aanvraagformulier volledig in en stuurt dit (digitaal of per post) samen met de plattegronden van de betreffende verdiepingen naar de gemeente.
 • U mag het gebouw niet gebruiken voordat de melding is gedaan.
 • U moet de melding doen, ten minste 4 weken voordat u uw gebouw in gebruik wilt nemen.
 • Na de melding krijgt u van de gemeente een bewijs van ontvangst. Deze ontvangstbevestiging houdt niet automatisch in dat voldaan is aan de eisen met betrekking tot het brandveilig gebruik van uw gebouw. Daarvoor kan de gemeente uw gebouw nader op brandveiligheid controleren.
 • 4 weken na de melding mag het gebouw in gebruik worden genomen.

Kosten

Aan het doen van een melding zijn geen legeskosten verbonden. Voor het aanvragen van een omgevingsvergunning moet u wel legeskosten betalen. Informeer bij de gemeente wat de kosten zijn.

Voorwaarden

Omgevingsvergunning
U moet een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik van het gebouw aanvragen als:

 • u bedrijfsmatig nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen (zoals in hotels en pensions)
 • u in het kader van zorg nachtverblijf biedt aan meer dan 10 personen (zoals in ziekenhuizen en verpleeghuizen)
 • er overdag meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar verblijven (zoals in basisscholen en kinderdagverblijven)
 • er overdag meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen verblijven 

Let op
Gaat het om nachtverblijf, dan kan de gemeente afwijken van de grenswaarde van 10 personen. Vraag bij de gemeente na wat de grenswaarde is. Onder bouwwerk wordt ook verstaan delen van een bouwwerk die zijn ontworpen of aangepast om afzonderlijk te worden gebruikt.

Gebruiksmelding
U moet het gebruik melden bij de gemeente bij een van de volgende situaties:

 • In het gebouw zullen meer dan 50 personen aanwezig zijn, niet zijnde een woning (situatieschets en plattegrondtekening vereist).
 • Er is sprake van gelijkwaardigheid: het gebouw voldoet niet aan de eisen van het Gebruiksbesluit, maar de veiligheid is door extra maatregelen toch even veilig.
 • Het gaat om een woning waarin kamers worden verhuurd (situatieschets en plattegrondtekening vereist)

Beroep indienen
Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? De gemeente legt het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning ter inzage. Binnen 6 weken na terinzagelegging kan een ieder een zienswijze hierover indienen. In uw zienswijze moet u toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Nadat het besluit is genomen kunnen belanghebbenden binnen 6 weken na bekendmaking in beroep bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit hebt ingediend. Er kunnen meerdere belanghebbenden zijn die beroep kunnen instellen bij de rechtbank.