Bouwen en verbouwen, omgevingsvergunning

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u wilt bouwen. Sinds de invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) heeft u voor een aantal bouwwerken geen omgevingsvergunning meer nodig.

Aanpak

Wilt u als particulier of bedrijf gaan (ver)bouwen? U heeft dan mogelijk een omgevingsvergunning nodig. Controleer of uw bouwplannen of uw gewijzigd gebruik van een bestaand bouwwerk vergunningplichtig zijn vóórdat u gaat bouwen of het gebruik van een bestaand gebouw gaat wijzigen. Overleg bij twijfel altijd eerst met ons.

Kosten

Sommige vergunningen kosten geld. Leges heet dat. De hoogte van de leges kunt u terugvinden in de legesverordening. Sommige leges zijn gerelateerd aan de bouwkosten. De bouwkosten worden ieder jaar vastgelegd in een zogenaamde bouwkostenbepaling. Zie hier de bouwkostenbepaling 2021 (ROEB-lijst 2021).

Voorwaarden

Om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft, kunt u een check doen op www.omgevingsloket.nl. Op deze site vraagt u de gewenste omgevingsvergunning digitaal aan. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, de zogenaamde ODZOB, behandelt namens de gemeente de omgevingsvergunningen en neemt het besluit over uw vergunning.

Vergunningsvrij bouwen

In het algemeen heeft u geen omgevingsvergunning nodig voor bijgebouwen op het achtererf, als het bijgebouw niet hoger is dan 5 meter. Daarnaast gelden voor een dakkapel of dakraam aan de voorkant strengere regels dan voor een dakkapel aan de achterkant.

De volgende bouwwerken kunnen vergunningvrij zijn, als ze op het achtererf staan. Ook moeten deze voldoen aan de eisen in het Besluit omgevingsrecht:

 • dakkapellen
 • dakraam
 • collectoren voor warmteopwekking
 • panelen voor elektriciteitsopwekking
 • kozijnen, kozijn-invullingen, gevelpanelen
 • zonweringen, rolhekken, luiken of rolluiken
 • tuinmeubilair
 • sport- of speeltoestellen voor particulier gebruik
 • schuttingen
 • overbruggingsconstructies
 • vlaggenmasten
 • antenne-installaties
 • bouwwerken voor infrastructurele of openbare voorzieningen
 • magazijnstellingen
 • bouwketen, bouwborden, steigers, heistellingen, hijskranen, damwanden, of andere hulpconstructies
 • overige bouwwerken niet hoger dan 1 meter en een oppervlakte van niet meer dan 2 meter

Weigeringsgronden

In de volgende gevallen krijgt u geen omgevingsvergunning:

 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het Bouwbesluit.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan de bouwverordening.
 • Uw bouwwerk voldoet niet aan het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of ministeriële besluiten (college B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Uw bouwplan is in strijd met het belang van de monumentenzorg.
 • Volgens de gemeente bestaat ernstig gevaar dat uw bouwwerk wordt gebruikt voor een strafbaar feit (de zogenaamde Bibob-regeling).
 • Het uiterlijk of de plaatsing van het bouwwerk is in strijd met redelijke eisen van welstand (B en W kan alsnog bepalen dat de omgevingsvergunning moet worden verleend).
 • Het advies van de Commissie voor tunnelveiligheid geeft hiertoe aanleiding.

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Dien uw bezwaar in binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

Contact

Vragen?
Wij helpen u graag. Belt u tijdens kantooruren naar ons Klant Contact Centrum 0492 469 700.