Bibob (Wet Bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur)

De gemeente krijgt steeds meer te maken met ondermijnende criminaliteit. Ondermijnende criminaliteit bestaat uit alle vormen van criminaliteit die een bedreiging zijn voor de integriteit van onze maatschappij. Kenmerkend voor ondermijning is de verwevenheid tussen de boven- en onderwereld. Criminelen maken gebruik van legale structuren – zoals vergunningen, subsidies en overheidsopdrachten – om criminele activiteiten uit te voeren. Dit heeft tot gevolg dat de integriteit van de overheid wordt aangetast.

Wet Bibob
De wet Bibob geeft de overheid een instrument in handen om zich tegen het risico van aantasting van de integriteit te beschermen. Als er een ernstig gevaar dreigt dat bijvoorbeeld een vergunning wordt misbruikt, kan de gemeente de aanvraag weigeren of de afgegeven vergunning intrekken. Om de mate van gevaar te bepalen, voert de gemeente een eigen onderzoek uit. Ook kan de gemeente een advies aanvragen bij het Landelijk Bureau Bibob. Zo voorkomen we dat de overheid criminele activiteiten faciliteert en beschermen we de concurrentiepositie van bonafide ondernemers.

Aanpak

De formulieren voor het Bibob onderzoek ontvangt u tijdens een intakegesprek. In een aantal gevallen wordt het formulier u per post of e-mail toegezonden. Voor uitleg kunt u altijd met ons bellen via 0492 469 700, of e-mailen via gemeente@laarbeek.nl

Kosten

Aan deze aanvragen zijn geen kosten verbonden.

Voorwaarden

Er wordt een Bibob-advies aangevraagd bij het Landelijk Bureau Bibob in de volgende gevallen:

- De officier van justitie maakt gebruik van zijn in de wet verankerde tipfunctie en adviseert de gemeente een Bibob-advies aan te vragen
- Na afronding van het eigen onderzoek van de gemeente bestaan nog onduidelijkheden over de aanvraag, bijvoorbeeld over: 

  • de financiering van het bedrijf
  • de bedrijfstructuur
  • omstandigheden rond de aanvraag, bijvoorbeeld in de persoon van de aanvrager, de financier van de onderneming of de eigenaar van het pand waarin de onderneming is gevestigd.

Voor welke vergunningen van toepassing? 
De Wet Bibob en het daarbij behorende Besluit Bibob zijn van toepassing op diverse gemeentelijke vergunningen en ontheffingen, regelingen en transacties, waaronder:

  • alcoholvergunningen
  • exploitatievergunningen voor openbare inrichtingen
  • omgevingsvergunningen voor bouwactiviteiten
  • omgevingsvergunningen milieu en beperkte milieutoets
  • subsidies
  • overheidsopdrachten
  • vastgoedtransacties

De gemeente is zelf verantwoordelijk voor een goede toepassing van de wet Bibob. Daarom zijn er beleidsregels vastgesteld voor de volgende categorieën. Voor de ontbrekende categorie subsidies wordt nog beleid ontwikkeld. Wij geven bij uw vergunningsaanvraag aan of een Bibob-toets nodig is.