Bestemmingsplan, strijdig gebruik

Wilt u grond of gebouwen gebruiken in strijd met het bestemmingsplan of een ander ruimtelijk plan? Dan kunnen we onder bepaalde voorwaarden toestemming geven op basis van een omgevingsvergunning. Bijvoorbeeld als u een woning als kantoor wilt gebruiken terwijl het volgens het bestemmingsplan de bestemming ‘wonen’ heeft.

Aanpak

Is het strijdige gebruik de enige activiteit waarvoor u de omgevingsvergunning nodig heeft? Vraag dan de omgevingsvergunning online aan via het Omgevingsloket online(externe link). Voor het digitaal versturen van uw aanvraag hebt u een DigiD inlogcode nodig. Wilt u voor uw bedrijf een aanvraag digitaal indienen? Dan heeft u eHerkenning nodig.

Soms valt het strijdige gebruik samen met een andere activiteit waarvoor u een omgevingsvergunning nodig hebt. Bijvoorbeeld als u wilt bouwen op een plek met een groenbestemming. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig omdat u bouwt, en omdat u in strijd met de groenbestemming bouwt. In dit geval hoeft u maar 1 keer de omgevingsvergunning aan te vragen.

Wat u nodig heeft

In uw aanvraag om een omgevingsvergunning geeft u het volgende aan:

 • Gegevens en documenten over het huidige gebruik. 
 • Beschrijving van het door u beoogde gebruik.
 • Gegevens over de gevolgen van het gebruik voor de ruimtelijke ordening.
 • Beschrijving hoe en in welke mate de voorgenomen werkzaamheden in strijd zijn met de regels voor ruimtelijke ordening.
 • Een rapport over de archeologische waarde van het terrein (indien van toepassing)
 • Een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand. Zo nodig laat u een bouwtekening zien.
 • De redenen waarom en de mate waarin wordt afgeweken van het exploitatieplan.

Voorwaarden

Gebruik van grond of een gebouw kan in strijd zijn met verschillende ruimtelijke plannen. Via www.ruimtelijkeplannen.nl kunt u zien welke ruimtelijke plannen van toepassing zijn op uw locatie. Ook kunt u de plannen inzien bij de gemeente. Het kan gaan om de volgende soorten plannen:

 • Bestemmingsplan
 • Een gemeentelijk uitwerkings- of wijzigingsplan
 • Beheersverordening
 • Exploitatieplan
 • Regels op grond van de provinciale verordening
 • Regels op grond van een AMvB, bijvoorbeeld een van de projecten uit de Crisis- en herstelwet
 • Regels van het voorbereidingsbesluit

Gebruik in strijd met een bestemmingsplan

Elke gemeente is verplicht voor elk gebied een bestemmingsplan te maken. In dit plan legt de gemeente vast voor welk doel de gebieden gebruikt worden. Bijvoorbeeld: een bestemmingsplan voor een woongebied heeft de bestemming ‘wonen’. Wilt u een gebouw in een woongebied gebruiken met een ander doel dan bewoning? Dan is er sprake van gebruik in strijd met het bestemmingsplan. U hebt dan een omgevingsvergunning nodig om het gebouw te mogen gebruiken voor dit andere doel.

In de volgende gevallen kunt u een omgevingsvergunning nodig hebben voor strijdig gebruik:

 • Wonen in een gebouw dat als bedrijfsruimte bestemd is (tot 1 oktober 2010 was hiervoor een woonvergunning voor vereist). 
 • Gebruik van de openbare ruimte als privé tuin. Hiervoor hebt u ook toestemming nodig van de eigenaar.
 • Starten van een hotel, restaurant of bed & breakfast in uw woning.
 • Gebruik van een woning als winkel, kantoor, bedrijf of fabriek, of magazijn. 
 • Gebruik van een weiland als kampeerterrein, festivalterrein of landingsplaats. 
 • Gebruik van een recreatiewoning als woning. 

Inpassingsplannen

Het rijk en de provincie zijn op basis van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) ook bevoegd om een ‘bestemmingsplan’ te maken. Dit worden inpassingsplannen genoemd. Voor gebruik uw gebouw of grond in strijd met een provinciaal inpassingsplan of rijksinpassingsplan kunt u ook een omgevingsvergunning nodig hebben. U kunt de omgevingsvergunning bij de gemeente aanvragen. De gemeente weet of er nog inpassingsplannen van toepassing zijn op uw gebouw of grond.

Water

In waterrijke gemeentes komt het voor dat er een speciaal bestemmingsplan is voor het water. Voor het aanleggen van een woonboot of hotelboot hebt u dan, naast een eventuele ligplaatsvergunning, ook een omgevingsvergunning nodig.

Wabo

Niet alles over de omgevingsvergunning is juridisch duidelijk. Er is nog niet genoeg jurisprudentie over de precieze gevolgen van de Wabo (Wet algemene bepalingen omgevingsrecht) en wanneer een omgevingsvergunning nu wel of niet vereist is. Neem daarom altijd eerst contact op met de gemeente.

Beslissing op de aanvraag

De gemeente beslist binnen 8 weken na ontvangst op uw aanvraag. Deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Beslist de gemeente niet binnen deze termijn? Dan wordt de vergunning automatisch (van rechtswege) verleend. De Omgevingsdienst Zuid-Oost Brabant, de zogenaamde ODZOB, behandelt namens de gemeente de omgevingsvergunningen en neemt het besluit over uw vergunning.

Voor complexe aanvragen geldt een beslistermijn van 26 weken. Ook deze termijn kan eenmalig met 6 weken verlengd worden. Bij deze procedure kan de vergunning echter niet van rechtswege worden verleend.

Contact

Neem altijd eerst contact met ons op over het gebruik in strijd met het bestemmingsplan. Bel onze medewerkers van het Klant Contact Centrum via 0492 469 700.